Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: : ESENTEKS TEKSTİL VE KONF. SAN.TİC.LTD.ŞTİ
E-posta :info@esenteks.com
Tel. No: +90 (212) 502 7000
Fax:+90 (212) 637 4233
Ticaret Sicil No: 343849
MERSİS No: 0378004281700011
ALICI/TÜKETİCİ: [*]
Telefon: [*]
Adresi : [*]
E-posta: [*]
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde SATICI ve ALICI ayrı ayrı ‘Taraf” birlikte ‘Taraflar” olarak
anılacaktır.
2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER/HİZMETLER
2.1. Sipariş konusu Ürünler/Hizmetler, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”)
akdedilmesinden önce https://stock.esenteks.com/ adresinden seçmiş ve ödemesini yapmış
olduğunuz çevrimiçi eğitim ve/veya çevrimiçi etkinliklerdir.
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://stock.esenteks.com/ alan adlı
internet sitesinden (“Site”) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde
yazılı nitelikteki, satış fiyatı internet sitesinde ve ön bilgilendirme formunda belirtilen ve bu şartlar
altında ALICI’ya sunulan ürünün/hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”)
hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
3.2. ALICI, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme
şekli ve benzeri tüm bilgiler ile Cayma Hakkı ve İade Politikası konusunda bilgi sahibi olduğunu,
bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü/hizmeti ödeme
işlemlerini tamamlayarak satın aldığını kabul ve beyan eder.

4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4
4.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları ALICI ile SATICI’dır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’de belirlenen
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk Sözleşme’nin taraflarına aittir.
4.2. ALICI,  http://shop.esenteks.com/ sitesinde sunulan herhangi bir çevrimiçi ürün/hizmetten
faydalanabilmek için esas olarak kayıt ekranında bulunan formu doldurmalı ve yine aynı
sayfada bulunan ESENTEKS TEKSTİL VE KONF. SAN.TİC.LTD.ŞTİ Banka hesabına ürün/hizmet
bedelini havale yöntemi ile göndermelidir.
4.3. ALICI, gerek kendisinden gerekse de ödeme için kullanılan bankadan kaynaklanan herhangi bir
nedenle Sözleşme konusu ürün/hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya ödeme işleminin iptal
edilmesi gibi hallerde, SATICI’nın Sözleşme konusu ürün/hizmet kapsamındaki edimini ifa etme
yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4. ALICI, site üzerinden satın almak istediği ürün/hizmet için SATICI tarafından belirlenen satış
bedelinin fahiş olmadığını, satın alma esnasında seçili ürün(ler)/hizmet(ler) için belirlenmiş olan
bedelinin SATICI tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebileceğini, bu doğrultuda kayıt
ekranında uzun süreli bekleme gerçekleşmesi ve satın alma işleminin sürüncemede bırakılması
durumunda seçili ürün/hizmet için belirlenen satış bedelinin de değişebileceğini, bu durumda
SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. ALICI, satın almış olduğu çevrimiçi eğitimleri/etkinlikleri izin ve yetki verilen sınırların dışında
kullanmayacağını ve aksi belirtilmedikçe kaydetmeyeceğini; Sözleşme’de sayılan
yükümlülüklerine uymaması halinde ise SATICI’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi
zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. SATICI, ALICI tarafından satın alınan çevrimiçi eğitime/etkinliğe katılım için gereken koşulları
ve bilgileri satış işleminin tamamlanmasını takiben makul süre içerisinde ALICI’ya bildirmekle
yükümlüdür.
4.7. SATICI tarafından bildirilen bilgiler ve koşullar doğrultusunda çevrimiçi gerçekleştirilecek olan
eğitime/etkinliğe ALICI’nın, SATICI kusuru ile katılamama hariç olmak üzere, kendisinden
kaynaklanan sebeplerle katılmaması, hizmetin kesintiye uğraması durumlarında SATICI’nın bir
sorumluluğu bulunmayacak olup, ALICI satın almış fakat katılmamış olduğu eğitim/etkinlik için
telafi talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden yapacağı alışveriş işlemi esnasında verdiği kişisel
ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı
nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten
tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
5. CAYMA HAKKI
5.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında çıkarılan Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği uyarınca "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında
teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz”. İşbu
Sözleşme’nin konusu Elektronik ortamda sunulan eğitim paketleri, hizmetler veya ürünler

4
olduğundan ötürü ALICI’nın bu Sözleşme kapsamında kanundan doğan CAYMA HAKKI
BULUNMAMAKTADIR.
5.2. SATICI tarafından belirlenen tüketici lehine cayma politikası kapsamında ise ALICI, ödemeyi
tamamlayarak satın almış olduğu çevrimiçi eğitim/etkinlikleri, SATICI tarafından bildirilen
eğitim/etkinlik başlangıç zamanından en az 3 (üç) gün öncesinden bildirmek koşuluyla iade
edebilecek, hiçbir tazminat ve kesinti ile karşılaşmaksızın sözleşmeden dönme hakkına sahip
olacaktır.
5.3. ALICI, 5.2 maddesinde belirtilen iade talebini info@esenteks.com adresine e-mail atarak
SATICI’ya bildirecektir. Ürün/Hizmet için yapılan ödemenin iadesi, ödeme yöntemine bağlı
olarak ALICI’nın kredi kartına veya banka hesabına iade talebinden itibaren 10 gün içerisinde
gerçekleştirilecektir.
5.4. Cayma ve İade hakkı ile ilgili bu Sözleşme’de düzenlenmeyen hususlarda işbu Sözleşme’nin
ayrılmaz bir parçası olan Cayma Hakkı ve İade Politikası hükümleri uygulanacaktır.

6. FİYATLARA VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
6.1. ALICI tarafından Site’den satın alınan ürünlerin/hizmetlerin bedeli, kayıt ekranında ve ALICI’ya
elektronik ortamda gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara
KDV dahildir.
6.2. ALICI, satın almış olduğu ürüne/hizmete ilişkin bedeli, kayıt talebini oluşturduktan itibaren 3 (üç)
saat içerisinde  http://shop.esenteks.com/ sayfasında bulunan ESENTEKS TEKSTİL VE KONF.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ Banka hesabına havale yöntemi ile gönderecektir. Söz konusu bedelin işbu
maddede belirlenen süre içerisinde gönderilmemesi, eksik gönderilmesi, göndericiye iade
olunması vb. sebeplerle SATICI’ya ulaşmaması durumunda satış işlemi tamamlanmamış
olacağından işbu Sözleşme ilişkisi en baştan itibaren geçersiz addedilecektir.
6.3. ALICI tarafından kredi kartı ile taksitli alışveriş yapılması durumunda ALICI’nın Site’de seçmiş
olduğu taksit sayısı geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında
yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olup SATICI’nın bu ve benzeri ödeme
konularında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
7. MÜCBİR SEBEPLER
7.1. Taraflar arasındaki Sözleşme’nin düzenlendiği tarihte var olmayan ve SATICI’nın kontrolü
dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SATICI’nın Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını
kısmen ya da tamamen veya zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran doğal afetler (deprem,
sel, yangın, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), salgın
hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel

4
mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar
ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri haller mücbir sebep olarak kabul edilir.
7.2. Mücbir Sebep durumunda SATICI, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak
makul süre için erteleyebilir ya da ödenen bedelin iadesini yaparak yerine getirmekten tazminatsız
olarak kaçınabilir.
7.3. Mücbir sebebin 30 günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği
bedelin iadesini talep edebilir. ALICI tarafından yapılan ödemelerin iadesi hususunda işbu
Sözleşme ile Cayma Hakkı ve İade Politikası hükümleri uygulanacaktır.
8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ
8.1. Taraflar, işbu Sözleşme sebebiyle aralarında doğacak her türlü uyuşmazlıkta Taraflar’ın ticari
defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil hükmünde olacağını kabul, beyan
ve taahhüt eder.
8.2. İşbu Sözleşme ALICI’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda
düzenlenmiş ve onaylanmıştır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme, Taraflar arasında yazılı sözleşme
yapılmış gibi hüküm ve sonuç doğurur.
8.3. İşbu Sözleşme’nin uygulamasından kaynaklanacak ihtilafların çözümünde 6502 Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı
Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de belirlenen sınırlar
gözetilerek ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki
Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.
SATICI: ESENTEKS TEKSTİL VE KONF. SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Adresi: ZAFER MAHALLESİ 146.SOKAK NO:17
ESENYURT/İSTANBUL
İnternet Sitesi: https://stock.esenteks.com/
E-posta : info@esenteks.com
Tel. No: +90 (212) 502 7000
Fax:+90 (212) 637 4233
Ticaret Sicil No: 343849
MERSİS No: 0378004281700011
ALICI:
Telefon:
Adresi :
E-posta:
IP Adresi: