Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki

Haklarla İlgili Aydınlatma Metni

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma
Metni”) ESENTEKS TEKSTİL VE KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ tarafından, siz veri sahiplerine karşı, 6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerin korunması kapsamında
öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma Metni
ile kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasında şirketimizin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak
ve özgürlükleriniz açıklanmıştır.
1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı Nedir ve Hangi Amaçla İşlenmektedir?
6698 sayılı KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; Sunacağımız hizmet çerçevesinde
sizden alacağı talimatlar ve başvurular kapsamında, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ve
sınırlar çerçevesinde, sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve sorunsuz olarak yararlanabilmeniz,
sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek, sözleşme süresince satın almakta olduğunuz hizmete ilişkin
gerekli bilgilendirmeleri yapmak, ilgili kampanyalardan sizi haberdar etmek, bilgi saklama, raporlama,
bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla ve kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, hukuki işlem ve
uyum bilgileri, talep ve şikayet yönetimi bilgileri, görsel ve işitsel veriler, müşteri verileri ve müşteri işlem
verileri gibi kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme,
sınıflandırma, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşma veya onlara devretme gibi konularda, “Veri
İşleme” olarak kabul edilen işlemleri KVKK çerçevesinde ve kişisel veri işleme şartları dahilinde
gerçekleştirebilir. Bu sebeple kişisel verileriniz; sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi
tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, kurumsal sürdürülebilirlik,
kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanabilmesi, denetlenmesi ve
hayata geçirilmesi ve idari ve hukuki yükümlülüklerimizin gereğinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla
işlenebilir.Bu nedenle Kişisel verileriniz yasaların öngördüğü sınırlandırmalar çerçevesinde, Şirketimiz
ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim
kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde
kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, istihbarat, Şirketimiz ve
iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile sermaye
piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve
İştiraklerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve İştiraklerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin
sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin,
İştiraklerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini
(Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel
güvenliğini ve denetimini sağlamak, İştirakler müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar
araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin
temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları dahilinde işlenebilecektir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve İştiraklerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri
faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz, şirketimizin yurt
içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı hissedarları, iştirakleri, ana ortakları ve grup şirketleriyle,
sözleşme imzaladığı program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle ve hizmetlerinin
sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olabileceği ve mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, kamu tüzel
kişileri gibi kişi ve kuruluşlarla, yasal düzenlemelerin izin verdiği diğer kişi kurum ve kuruluşlarla, hizmet
aldığı yurt içi ve yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın
öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilir.
3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklar Nelerdir?
KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin
işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt

dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş
olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel
verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme haklarınız mevcuttur.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;
talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi,
başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi
gerekmektedir.Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize web sitemizde yer
alan başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ZAFER MAHALLESİ 146.SOKAK NO:17
ESENYURT/İSTANBUL TR34513 adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir,
noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili
formu info@esenteks.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. İletmeniz durumunda
Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma
Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
4. Veriler Hangi Süreler ile Saklanacaktır?
Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ile size bildirilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydıyla
işlenecek olup, ilgili mevzuatta öngörülen yasal saklama süreleri boyunca muhafaza edilir. Bu sürelerin
sonunda KVKK’nın 7. maddesi uyarınca resmen ya da talebiniz üzerine Veriler silinecek, yok edilecek ya
da anonim hale getirilecektir.
Ticaret Sicil No: 343849
Mersis No: 0378004281700011
Ticaret Ünvanı: ESENTEKS TEKSTİL VE KONF. SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Adres: ZAFER MAHALLESİ 146.SOKAK NO:17 ESENYURT/İSTANBUL
Websitesi:  https://stock.esenteks.com/
Merkez Ofis telefon: +90 212-637-4233